image

تهیه وتوزیع پوشاک و لوازم التحریر

با توجه به اهدا البسه و کیف وکفش ولوازم التحریر توسط خیرین گرامی در طول سال برنامه ای جهت افراد محترم تحت پوشش قرار داده و این اقلام را به دست نیازمندان رسانده و کمکی در جهت رفع نیاز انها انجام میشود .

هدف
کمک به خانواده های کم بضاعت و تحصیل فرزندان