image

تهیه و توزیع گوشت وارزاق

با عنایت حضرت ابوالفضل (ع) و کمک خیرین محترم ، این خیریه به حدود سه هزار و یکصد خانواده مستمند و نیازمند ماهیانه گوشت و در مراحلی تهیه و توزیع ارزاق از قبیل )برنج، حبوبات ، مرغ ، روغن و…..(خدمات رسانی مینماید و حدود دو هزار خانواده در نوبت ثبت نام میباشند که با همکاری بیشتر خیرین انشاا… بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری به افراد تحت پوشش ارائه دهیم .

هدف
تهیه معیشت روزانه نیازمندان