image
image

کمک هزینه درمانی و رفاهی

با توجه به نظر خیرین و هیئت مدیره محترم اقدام به پرداخت کمک هزینه دارو ودرمان و پرداخت قسمتی از قبوض افراد تحت پوشش جهت آب ،برق و گاز مینماید وبا وضعییت موجود نیاز بیشتری جهت انجام این امور برای افراد تحت پوشش میباشد که امیدواریم بتوانیم در این امر بیش از پیش موفق شویم .

هدف
کمک به بیماران و خانواده های کم توان