کمک هزینه درمانی و رفاهی

کمک هزینه دارو ودرمان و پرداخت قسمتی از قبوض افراد تحت پوشش جهت آب ،برق و گاز

تهیه وتوزیع پوشاک و لوازم التحریر

اهدا البسه و کیف وکفش ولوازم التحریر توسط خیرین گرامی در طول سال